FAQ

1. Voor welke activiteiten/bedrijven is VCA bedoeld?
VCA is bedoeld voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel. De werkzaamheden vinden plaats op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties.
VCA-certificatie wordt veel gevraagd in de volgende branches:
• Werktuigbouwkunde
• Elektrotechniek en procesbesturing
• Bouwkunde
• Civiele techniek
• Overige technische diensten, zoals: isolatie, steigerbouw, industrieel reinigen, stralen/conserveren/schilderen, transport, inspectie, etc.

2. Is VCA een wettelijke regeling?
VCA is geen wettelijke regeling, maar uiteraard ook niet in strijd met de wet. Integendeel: VCA biedt vaak een concrete en praktische invulling van wettelijke regelingen of vult deze aan. Zo voldoet een VCA gecertificeerde aannemer bijvoorbeeld aantoonbaar aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet.

3. Kan mijn opdrachtgever VCA-certificatie eisen?
Ja, de opdrachtgever bepaalt of VCA-certificatie vereist is en, zo ja, van welk niveau: VCA*,  VCA** of VCA Petrochemie. De opdrachtgever is overigens wettelijk niet verplicht om VCA te eisen.

4. Een certificatie-instelling heeft mij per brief laten weten dat mijn bedrijf voldoet aan de VCA-eisen. Is dat geldig als certificering?
Nee, alleen een officieel VCA-certificaat met VCA-logo is geldig als certificering. Andere schriftelijke of mondelinge mededelingen zullen door de opdrachtgever niet worden geaccepteerd. Als uw certificatie-instelling concludeert dat uw bedrijf voldoet aan de VCA-eisen, dan kunt u bij die instelling een VCA-certificaat aanvragen.

5. Is VCA echt noodzakelijk voor ons om veilig te kunnen werken?
U kunt natuurlijk ook veilig en verantwoord werken zónder VCA. U kunt daartoe een veiligheidsbeheersysteem (laten) ontwikkelen dat exact is afgestemd op uw bedrijf. U kunt daarmee volstaan, zolang uw opdrachtgevers geen VCA eisen.

6. Wanneer is er sprake van gelijkwaardigheid aan VCA?
Wanneer niet alleen de regels en eisen gelijkwaardig zijn aan die van het VCA-systeem, maar ook de naleving en controle hierop. Bij het VCA-systeem krijgt een bedrijf voorafgaand aan certificatie eerst een uitgebreide audit. Tijdens deze audit wordt getoetst of het bedrijf voldoet aan de vereisten van het VCA-systeem. Hierna volgt minimaal éénmaal per jaar een audit om zeker te stellen dat het vastgestelde niveau wordt behouden.

7. Kan een zzp’er (zelfstandige zonder personeel) VCA gecertificeerd worden?
Nee, voor een zzp’er is het in de praktijk niet haalbaar om aan alle eisen van de VCA te voldoen. Wel kan een VCA-gecertificeerd bedrijf onder bepaalde voorwaarden een zzp’er inhuren als onderaannemer  Mijn opdrachtgever is niet VCA-gecertificeerd, maar eist dat wel van mij als aannemer. Kan dat? Antwoord: Ja, de opdrachtgever mag voorwaarden stellen aan de kwaliteit van uw VGM-beheersysteem. Ook als hij zelf géén geformaliseerd VGM-beheersysteem heeft. Wel kunt u de opdrachtgever aanspreken op situaties waarin hij u geen veilige werkomgeving biedt. Ook kunt u hem attenderen op de speciaal voor opdrachtgevers ontwikkelde VCO (Veiligheids Checklist Opdrachtgevers).

8. Hoe internationaal is VCA?
In veel landen wordt een vergelijkbaar systeem als de VCA gehanteerd of ontwikkeld. Alleen België heeft een volledig equivalent systeem met bijbehorende structuur. België, Duitsland en Nederland erkennen elkaars systemen al. Ook Oostenrijk en Zwitserland hebben een systeem dat (in iets mindere mate) vergelijkbaar is met de VCA. De SSVV en CCVD-VCA willen een actieve rol spelen in het realiseren van een Europees VCA-certifcatiesysteem.